Privacy & Cookies

Gegevens:

Stichting Barnabas
George Breitnerstraat 27
8072 HM Nunspeet
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41042259

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.stichtingbarnabas.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we”, “onze” of “Stichting Barnabas”.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Opslaan van gegevens uit een contactformulier

De gegevens van een contactformulier dat u invult op deze website worden alleen gebruikt door Stichting Barnabas voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze projecten of het maken van een afspraak. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, email adres, en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

Stichting Barnabas legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens worden vervolgens door Stichting Barnabas gebruikt om u periodiek op de hoogte te houden van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor afmelden. Stichting Barnabas verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Stichting Barnabas en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Stichting Barnabas heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Stichting Barnabas geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Stichting Barnabas een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van stichtingbarnabas.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting Barnabas) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Persoonsgegevens

  1. Algemeen. Wij houden digitale dossiers aan van onze donateurs en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit ter uitvoering van de onze doelstelling om mensen op de hoogte te stellen van onze activiteiten en donaties te vragen voor onze projecten. Ook krijgen wij eventueel persoonsgegevens via het contactformulier op onze website.
  2. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken betreffen zijn voornamelijk NAW-gegevens van onze klant, telefoonnummer, inhoud van een ingevuld contactformulier, beeldmateriaal, bankgegevens, e-mailadres contactpersoon, overeenkomsten.
  3. Verstrekking aan derden. Wij verstreken geen persoonsgegevens aan (andere) andere derden, tenzij dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub 1 is vermeld.
  4. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software/dataopslag die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij mogelijk ook supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en opgeslagen. Onze leveranciers hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

  • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
  • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
  • Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen.
  • Het recht op beperking van de verwerking.
  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Het recht om bezwaar te maken.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacy wordt geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Dit is versie 02 2018.

?>